آیا پهبادها می توانند کمبود کارگران ساختمانی در کانادا را جبران کنند؟                                                                 

از آنجا که نیروی کار در صنعت ساخت و ساز کانادا رو به پیری می رود و کمبود نیروی کار

Read more

یک چهارم کارمندان عادی کبک واجد شرایط بازنشستگی

حدود یک چهارم از کارمندان عادی شهر کبک واجد شرایط بازنشستگی در طی پنج سال آینده خواهند بود؛ یعنی 1050

Read more

مونترال به 20 هزار نیروی کار در بخش ساخت و ساز نیاز دارد

صنعت ساخت و ساز کبک امسال شاهد رکورد در تعداد پروژه ها بوده است و این در حالی است که

Read more