• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

فردوسی

20ژانویه
چه خوش گفت فردوسی پاک‌زاد

چه خوش گفت فردوسی پاک‌زاد

«ابوالقاسم فردوسی طوسی» در سال 329 هجری قمری در روستای «پاژ» در شهرستان طوس خراسان متولد شد.