برنامه ی دسترسی به مراکز گردشگری کبک(PAET)-کمک مالی بیش از 265،000 دلار برای بهبود دسترسی به مراکز گردشگری در کبک

خانم کارولین پرولکس وزیر گردشگری، و آقای آندره لوکلرک مدیر و بنیانگذار سازمان Kéroul اعلام کردند: به منظور تسهیل دسترسی

Read more