مرور برچسب

bill_C-48

تصویب دو لایحه ی بحث برانگیز، یک روز پس از تحمیل ممنوعیت حفاری نفت دریای شمال توسط سنا

مجلس سنا، پنج شنبه شب، دولایحه ی بحث برانگیز منابع طبیعی را به تصویب رساند؛ درست یک روز پس از تصویب بی سروصدای سومین لایحه ای که پیرو آن ممنوعیت حفاری نفت را در دریای شمالگان…
ادامه مطلب ...