• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

یافتن_شغل_در_کانادا

05فوریه
فرصت های شغلی در شهرهای کوچک تر کانادا

فرصت های شغلی در شهرهای کوچک تر کانادا

طی بیست سال گذشته کانادا به دنبال تشویق مهاجران بیشتر برای زندگی در شهرهای کوچک تر خود بوده است. برنامه اصلی که کانادا برای رسیدن به این هدف به کار گرفته، برنامه مهاجرتی استانی(PNP) است. برنامه مهاجرتی استانی، استان ها و قلمروهای سراسر کانادا را قادر می سازد تا معیارهای صلاحیت خود را برای طبقه […]