ساخت دهکده ای از خانه های کوچک برای سربازان جانباز بی خانمان

یک سازمان کانادایی از طریق ساخت خانه های کوچک به دنبال کمک به سربازان جانباز بی خانمان است. بنیاد Homes

Read more