• برابر با : Monday - 17 January - 2022

پرواز_مراکش_کانادا

23اکتبر
لغو محدودیت پروازهای مراکش به کانادا

لغو محدودیت پروازهای مراکش به کانادا

از روز 29 اکتبر، مرزهای کانادا به روی مسافران پروازهای مستقیم از مراکش که از قوانین مربوط به کووید19 پیروی کند، بازگشایی خواهد شد.

28سپتامبر
تمدید محدودیت پروازهای مراکش

تمدید محدودیت پروازهای مراکش

مسافران پروازهای غیرمستقیم مراکش به کانادا، ملزم به ارائه نتیجه منفی کرونا از کشور ثالث هستند