• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

ویژگی_های_رفتاری

24فوریه
انسان‌ها و دلفین‌ها ویژگی‌های شخصیتی مشابهی دارند

انسان‌ها و دلفین‌ها ویژگی‌های شخصیتی مشابهی دارند

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که علی رغم تفاوت در محیط زندگی، دلفین‌ها ویژگی‌های شخصیتی مشابه با انسان‌ها  و «نخستی‌سانان» دارند. این پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های شخصیتی مشترک میان انسان‌ها و دلفین‌ها، به‌خصوص شامل کنجکاوی و خوی اجتماعی است.