• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

وام_مسکن

04مارس
افزایش تدریجی بهره وام مسکن در کانادا

افزایش تدریجی بهره وام مسکن در کانادا

بنا به گفته سایت ریت‌هاب (Rate Hub) کمترین نرخ بهره وام مسکن با بازه پنج ساله نرخ ثابت (رایج‌ترین نوع وام مسکن در کانادا)، با 25 پله افزایش به 1.64 درصد رسیده است. این اولین افزایش نرخ بهره از ژانویه 2020 تا کنون بوده است.