کبک در سال 2019 بیشترین افزایش در هزینه های درمانی را داشته است

بر اساس داده های منتشر شده از سوی موسسه اطلاعات سلامت کانادا، استان کبک شاهد بیشترین افزایش سرانه در هزینه

Read more