• برابر با : Saturday - 4 December - 2021

مجسمه_داوود

14اکتبر
فقط از گردن به بالا!

فقط از گردن به بالا!

بازدیدکنندگانی که برای دیدن کپی مجسمه «داوود» اثر میکل‌آنژ به نمایشگاه دبی می‌‌روند، ممکن است ناامید شوند؛