زبان فرانسه تنها زبان رسمی اقلیت در کانادا

سونیا لوبل، وزیر کبکی مسئول روابط و فرانکفونی کانادایی در مورد اصلاح قانون زبان های رسمی (LLO)اذعان داشت که “برای

Read more