• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

روزجهانی_شادی

20مارس
جهانی شاد تر: آرزو یا وهم

جهانی شاد تر: آرزو یا وهم

سازمان ملل متحد شادی را به‌عنوان یکی از «هدف‌های بنیادین زندگی بشر» تعریف کرده است و خواستار شرکت همه در این شادی شده است.