• برابر با : Monday - 27 September - 2021

روزبومیان_کانادا

21ژوئن
۲۱ ژوئن روز ملی بومیان کانادا

۲۱ ژوئن روز ملی بومیان کانادا

«روز ملی بومیان کانادا» رویدادی است که به صورت سالانه برگزار می شود تا از میراث بی نظیر، فرهنگ های متنوع و دستاورد های شاخص مردم بومی کانادا قدردانی شود. در کانادا سه گروه به عنوان مردمان بومی شناخته می شوند: