• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

درآمدمتوسط_کانادا

30مارس
تفاوت متوسط درآمد در استان‌های کانادا

تفاوت متوسط درآمد در استان‌های کانادا

سطح متوسط درآمد درآلبرتا بیشتر از سایر استانهاست درآمد متوسط در کانادا بسته به محل زندگی شما ممکن است فرق کند؛ برای مثال درآمد یک استان تقریبا ۲۰,۰۰۰ هزار دلار بیشتر از استانی دیگر است.