• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

خطر_بازگشایی_مرز_های_کانادا_آمریکا

16می
بازگشایی مرز آمریکا برای کانادا خطر دارد

بازگشایی مرز آمریکا برای کانادا خطر دارد

به گفته پزشک ارشد کانادا، بازگشایی احتمالی مرزهای کانادا و ایالات متحده، با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، زیرا ایالات متحده برای کشور ما خطر ایجاد می کند. وی پیشنهاد کرد که بهتر است محدودیت های داخلی قبل از محدودیت های بین المللی کاهش یابند. در یک کنفرانس مطبوعاتی، دکتر ترزا تام، رئیس ارشد […]