• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خشونت_خانگی

19آگوست
اتاوا بودجه ای برای تشویق مردان به منظور حمایت از برابری جنسیتی تخصیص می دهد

اتاوا بودجه ای برای تشویق مردان به منظور حمایت از برابری جنسیتی تخصیص می دهد

یک پروفسور در حوزه مطالعات مردان می گوید برای ایجاد تغییر باید مردان و پسران را در این حرکت وارد کرده و مشارکت داد. دولت فدرال از تخصیص بودجه ای به مبلغ ۵۶۰،۰۰۰ دلار خبر می دهد. این بودجه قرار است به منظور تشویق مردان و پسران برای حمایت از برابری جنسیتی هزینه شود. در […]