• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

خدمات_پس_از_ورود

13آگوست
کبک برنامه ی جدید یکپارچه سازی شخصی برای افراد تازه وارد معرفی می کند

کبک برنامه ی جدید یکپارچه سازی شخصی برای افراد تازه وارد معرفی می کند

مهاجران آینده ی کبک قبل از آنکه حتی در این استان مستقر شوند از پشتیبانی برخوردار خواهند بود. به عنوان بخشی از خدمات یکپارچه سازی جدید کبک، برای مهاجران آینده یک افسر دستیار مهاجرت منصوب می شود که پرونده آنها را طی یک پروسه ی مرحله به مرحله دنبال می کند. جزئیات مربوط به personnalisé […]