• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

خدمات_مراقبت_از_کودکان

21مارس
عمده ترین نگرانی کانادایی ها چیست؟

عمده ترین نگرانی کانادایی ها چیست؟

عمده نگرانی کانادایی ها درباره توان مالی در بخش هایی مانند مراقبت از کودکان است که دولت ها قدرت زیادی بر تعیین قیمت ها دارند. اگر چه رشد دستمزد ها در طول ۱۵ سال گذشته از تورم جلوتر بوده، اما هزینه های قابل رویت مانند مراقبت از کودکان، آموزش و تجویز دارو با سرعت بیشتری […]