• برابر با : Monday - 14 June - 2021

حمایت_از_سیاه_پوستان

21ژوئن
اولین مرکز حامی دانش آموزان سیاه پوست

اولین مرکز حامی دانش آموزان سیاه پوست

تورنتو در جهت برچیدن نژادپرستی در مدارس دولتی گام های جدیدی برداشته است. هیئت مدیره مدرسه منطقه تورنتو (TDSB) اعلام کرده است که برای یک مرکز حمایت از دانش آموزان سیاه پوست بودجه جمع آوری می کند. این مفهوم برای اولین بار در کانادا با هدف ارتقاء موفقیت تحصیلی و برچیدن نژادپرستی سیستمی در آموزش […]