• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

حمایت_اتاوا_از_کشورهای_اروپایی_در_برایر_ایران

17ژانویه
حمایت اتاوا از کشورهای اروپایی در قبال برنامه هسته ای ایران

حمایت اتاوا از کشورهای اروپایی در قبال برنامه هسته ای ایران

رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه علیه سه کشور اروپایی که اقداماتی برای وادار کردن تهران در جهت پایبند ماندن به توافق هسته ای انجام داده اند، اعتراض کرد؛ کانادا نیزحمایت خود را این اقدام دیپلماتیک اروپایی ها اعلام کرد. فضای متشنج توافق هسته ای بر نشست بین المللی روز پنجشنبه سایه انداخته است که امید […]