• برابر با : Monday - 14 June - 2021

حزب_بلوک_کبکوا

16آگوست
صنعت رستوران داری خواستار نیروی کار خارجی بیشتر است

صنعت رستوران داری خواستار نیروی کار خارجی بیشتر است

 اطلاعات نقل شده از انجمن رستوران های کبک نشان می دهد، ۶،۴۸۵ فرصت شغلی برای آشپز، پیشخدمت و کارکنان آشپزخانه در سراسر کبک وجود دارد. فرانسوا مونیر نایب رئیس رستوران داران کبک گفت:” اگر بگوییم که با وجود چنین شرایطی تمام رستوران ها بسته می شوند به غلو کردن متهم می شویم اما ما واقعا […]