• برابر با : Monday - 14 June - 2021

حافظ

11اکتبر
حافظ، حافظه قومی ما و غرب

حافظ، حافظه قومی ما و غرب

چرا شعرا و نويسندگان غربی شيفته حافظ می‌شوند؟   بيستم مهر به نام حافظ نامگذاری شده است، يگانه‌مردی كه انگلس فيلسوف معروف انگليسى به دنبال فهميدن اشعارش بود. می‌گويند انگلس در نامه‌اى كه به ماركس، همراه خود مى‌نويسد از دلمشغولى خود به حافظ سخن مى‌گويد و اين موضوع را پنهان نمى‌كند كه مانند گوته قصد […]