تاثیر ورود مهاجران در رکورد رشد جمعیت نیوبرانزویک

افزایش رشد جمعیت در نیوبرانزویک، امسال قدرت گرفته است. هفته گذشته مرکز آمار کانادا نشان داد تعداد ساکنین نیوبرانزویک رکورد

Read more