• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بازگشایی_برخی_ورزش_ها_در_کبک

15می
گلف و تنیس در بین ورزش های مجاز در کبک

گلف و تنیس در بین ورزش های مجاز در کبک

در فاز اول برنامه های بازگشایی استان کبک، زمین های گلف و تنیس می توانند از ۲۰ ماه می میزبان علاقه مندان باشند. طبق برنامه بازگشایی کبک در بخش های مختلف، قرار است از ۲۰ ماه می برخی فعالیت های ورزشی در این استان بازگشایی شوند. علاوه بر تنیس و گلف برخی ورزش ها و […]