توافق کارکنان آموزش و پرورش انتاریو با دولت استانی

به گفته وزیر آموزش و پرورش استفان لچ، حدود 55 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش پس از مذاکرات

Read more

معلمان انتاریو باید در آزمون های ریاضی حداقل 70 درصد از نمره را کسب کنند

معلمان جدید انتاریو باید به زودی آزمون ریاضی با شرط کسب حداقل 70 درصد از نمره را بگذرانند؛ فرآیندی که

Read more