رکورد زنی بی سابقه کبک در رشد اشتغال

بنا بر گزارش مرکز آمار کبک، رشد اشتغال در کبک به حدی است که نرخ بیکاری در سال 2019 شاهد کمترین میزان خود از سال 1976 بوده است.

نرخ بیکاری کبک در سال 2019، 5.1 درصد گزارش شد.

این میزان نسبت به سال 2018، چهار درصد کاهش را نشان می دهد. بنابراین به کمترین میزان خود از زمان جمع آوری داده ها در سال 1976 رسیده است.

کبک با نرخ بیکاری 5.1 درصدی کمترین نرخ بیکاری را در بین کل استان های کشور بعد از بریتیش کلمبیا دارد. این نتایج بهبود وضعیت نسبی کبک را نسبت به سال 2009 نشان می دهد. ده سال پیش، نرخ بیکاری در کبک حدود 9 درصد بود، در حالی که در استان هایی که کمترین میزان بیکاری را داشتند در حدود 5 درصد بود.

دستمزد ساعتی

دستمزدها نیز افزایش یافته اند. به طوری که متوسط افزایش دستمزد ساعتی در سال 2019 دو برابر سال 2018 گزارش شد.

بر اساس ترازنامه شغلی سال 2019، این افزایش طی 10 سال گذشته بی سابقه بوده است.

پست های خالی زیادی در کبک وجود دارد و همین مسئله و البته عوامل دیگری را می توان ازعلل افزایش درآمد بر شمرد.

اغلب شنیده می شود که افزایش دستمزدها با همان سرعتی که هزینه های زندگی بالا می روند، اتفاق نمی افتد. تحقیق و بررسی ها در این زمینه انجام شد. چنانکه بر اساس داده های مرکز آمار کبک، در طی دهه 2019- 2009، شاخص قیمت مصرف کننده ((CPI 16٪ افزایش داشت، در حالی که دستمزدها 28.5٪  افزایش یافته بود.

به استثنای سال 2011، دستمزدهای ساعتی هر ساله سریعتر از CPI افزایش می یابند.

مهاجران

این تجزیه و تحلیل همچنین رشد شغلی قابل توجهی را برای جمعیت مهاجر نشان می دهد. از سال 2018 تا 2019، افزایش اشتغال از 30200 نفر در جمعیت مهاجران به 749000 رسیده است.

سهم جمعیت مهاجران در اشتغال به حدی بالا رفت که اشتغال در طی دهه 2019 – 2009 در حدود 67٪ نسبت به افراد متولد کانادا افزایش یافت.

در حقیقت، بین سال های 2009 و 2019، حدود 62 درصد از رشد خالص اشتغال کبک به مهاجران اختصاص یافت. سهم آن ها از کل اشتغال از 11.6 درصد به 17.3 درصد رسید.

افزایش اشتغال اعضای اتحادیه

یک واقعیت قابل توجه دیگر این است که اشتغال اتحادیه ای شاهد بیشترین میزان رشد خود در سال 2019 در طی دهه 2019 -2009 بود.

در سال 2019، افزایش اشتغال در بین کارگران اتحادیه 53.600 نفر را شامل می شد، در حالی که در بین کارگران غیر اتحادیه 21200 نفر بود.

از سال 2012 این اولین باری است که رده شغلی اعضای اتحادیه بیشتر از گروه غیر اتحادیه ها افزایش می یابد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.