اتاوا بودجه ای برای تشویق مردان به منظور حمایت از برابری جنسیتی تخصیص می دهد

یک پروفسور در حوزه مطالعات مردان می گوید برای ایجاد تغییر باید مردان و پسران را در این حرکت وارد کرده و مشارکت داد.

دولت فدرال از تخصیص بودجه ای به مبلغ 560،000 دلار خبر می دهد. این بودجه قرار است به منظور تشویق مردان و پسران برای حمایت از برابری جنسیتی هزینه شود. در این حرکت شاهد فعالیت هایی از جمله سخنرانی چهره های ورزشی علیه خشونت خانگی و یا سخنرانی همکاران مرد علیه تبعیض جنسیتی در محیط کار است.

روز جمعه در کلگری، مریم منصف، وزیر برابری جنسیتی گزارشی منتشر کرد. این گزارش بر مبنای گردآوری مناظره هایی پیرامون این مساله از سراسر کشور با هدف اطلاع رسانی درباره گسترش استراتژی برابری جنسیتی و ترغیب مردان و پسران به صحبت درباره این موضوع منتشر شد.

این بودجه به چهار پروژه تعلق خواهد گرفت:

-در آلبرتا شورای اسکان زنان، 212،000 دلار دریافت خواهد کرد. این بودجه به منظور استفاده از چهره های ورزشی به

عنوان یک الگو جهت افزایش آگاهی درباره خشونت بر پایه جنسیت تخصیص داده می شود. این سازمان با لیگ فوتبال کانادا

همکاری می کند.

-کاتالیست کانادا، یک موسسه غیر انتفاعی که به زنان در محیط کار کمک می کند، 100،000 دلار دریافت می کند. این بودجه

به منظور ترویج مشارکت دادن زنان و همکاری بیشتر با آن ها در محیط کار و حمایت از مردان به عنوان عوامل مخالف  تبعیض جنسیتی در محیط کار اختصاص می یابد.

-فاکسی، یک موسسه غیر انتفاعی که بر مسائل سلامت جنسی و تصمیم گیری های قوی تمرکز دارد، 125،000 دلار دریافت

می کند. این بودجه به منظور مشارکت دادن پسران و مردان جوان بومی در مساله برابری جنسیتی در قلمرو های شمال غرب

است.

-موسسه نکست جن من به همراه دانشگاه کلگری نیز 125،000 دلار دریافت می کنند. این بودجه برای ساخت شبکه ای برای رهبران مرد پروفمنیست به منظور مشارکت در موضوعات پیرامون برابری جنسیتی تعلق می گیرد.

دولت فدرال در سال 2018 متعهد شد مبلغ 1.8 میلیون دلار طی دو سال به منظور شرکت دادن مردان و پسران در مساله

نابرابری جنسیتی اختصاص دهد.

گزارش وزیر نشان داد این هدف با بیان و چالش و تلاش های مستمر و پایدار از طریق شبکه های مختلف میسر خواهد شد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.