• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

یرگو

30جولای
دادخواست تعلیق قانون سکولاریزم راهی دادگاه تجدید نظر شد

دادخواست تعلیق قانون سکولاریزم راهی دادگاه تجدید نظر شد

سه شنبه ی گذشته، دو سازمان درخواست اجازه ی تجدید نظر بر تصمیم دادگاه عالی ارائه کردند. دادگاه عالی پنج شنبه ی گذشته تعلیق قانون سکولاریزم دولتی را رد کرد تا منتظر تصمیم گیری یک دادگاه درمورد اعتبار این قانون باشد، مساله ایکه می تواند ماه ها به طول انجامد. شورای ملی مسلمانان کانادا (CNMC) […]