ساخت ژلی پروتئینی با هدف ترمیم ضایعات قلبی

محققان انستیتوی قلب دانشگاه اتاوا (UOHI) به تنظیم و ایجاد نخستین ژل بر پایه پروتئین انسانی برای ترمیم ضایعات قلبی

Read more