• برابر با : Friday - 30 July - 2021

پارکز_کانادا

11نوامبر
زهکشی آب دریاچه جانسون در آلبرتا

زهکشی آب دریاچه جانسون در آلبرتا

این کار بخشی از یک پروژه چند ساله برای از بین بردن همه ماهی های مستعد به بیماری چرخش است. اولین مورد کانادایی این بیماری سال 2016 در دریاچه جانسون کشف شد.