• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

وکیل

25فوریه
۷ اسفندماه؛ روز وکیل
او که منجی است بر انسان بی گناه

۷ اسفندماه؛ روز وکیل

در دوره صفویه «نایب السلطنه» را وکیل صدا می زدند. عنوان «وکیل‌الرعایا» هم از همین جا برخاسته است. این روز به مناسبت استقلال «کانون وکلا» در سال ۱۳۳۱ و به دنبال لایحه استقلال وکلا، با پافشاری‌های «دکتر مصدق» تصویب شد.