• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

همه_گیری_جهانی

23مارس
زندگی با دو متر فاصله!

زندگی با دو متر فاصله!

در روزهایی که بیماری همه گیر همه را به دوری اجتماعی سوق داده است، گروه های حساسی چون سالمندان بیشتر از قبل به انزوا کشانده می شوند که این در تضاد با سلامتی آن ها است. گروهی که از یک طرف حتما باید در خانه بمانند و از طرف دیگر تنها بودن در خانه برایشان […]