• برابر با : Friday - 23 April - 2021

نیاز_به_مترجم_در_بیمارستان

08نوامبر
کمبود دسترسی بیماران به مترجم در بیمارستان های کانادا

کمبود دسترسی بیماران به مترجم در بیمارستان های کانادا

طبق مطالعات منتشر شده در مجله انجمن پزشکی آمریکا، افراد با بیماری های مزمن و دانش زبان انگلیسی پایین و در نتیجه درک نادرست و اشتباه از مشکل خود، احتمال این که به بخش اورژانس برگردند و یا ذوباره پس از پس از مرخص شدن، در بیمارستان بستری شوند، بالا خواهد رفت. این مطالعات شامل […]