• برابر با : Friday - 23 April - 2021

نیاز_به_آموزش در زمینه_تغییرات_آب_و_هوایی

13ژانویه
دانشجویان پزشکی کانادا خواستار آموزش بهتر

دانشجویان پزشکی کانادا خواستار آموزش بهتر

دانشکده های پزشکی کانادا نیاز فوری به  آموزش در زمینه بهداشت جهانی و تغییرات آب و هوایی را  مورد توجه قرار نداده اند، به همین منظور اعضای فدراسیون دانشجویان پزشکی کانادا درخواست دادند این وضعیت تغییر یابد. گروهی از دانشجویان پزشکی در مجله Health Planetary Lancet نوشتند: اثرات فزاینده بهداشتی ناشی از تغییرات آب و […]