• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

نوروز_مبارک

19مارس
از نگاه بهار

از نگاه بهار

باد بهار پویان، آید ترانه گویان خندان کند جهان را خیزان کند خزان را  برگ های تمام درختان به یمن دیدار تو سبز گشته اند؛ شکوفه ها برای لبخند تو به بار نشسته اند؛ چکاوک ها و هزاردستان و قمریان برای هم آوازی با تو نغمه سر داده اند؛ از قافله بهار عقب نمان و […]