• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

فرانسیزاسیون

23فوریه
پیشنهاد اصلاح لایحه ۱۰۱ کبک

پیشنهاد اصلاح لایحه ۱۰۱ کبک

دولت CAQ موافقت با پیشنهاد اصلاح لایحه ۱۰۱ یا منشور زبان فرانسوی كبك را صادر كرد. تحت بخش ۱۳۹ این لایحه، اصلاحات شامل مشاغل کوچکتر خواهد شد. طرح اصلاح لایحه ۱۰۱ یا منشور زبان فرانسه در کبک به لطف پشتیبانی دولت CAQ تصویب شده است. این پیشنهاد قصد دارد قانون معروف بدنام را گسترش دهد […]