• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

شاهنامه

20ژانویه
چه خوش گفت فردوسی پاک‌زاد

چه خوش گفت فردوسی پاک‌زاد

«ابوالقاسم فردوسی طوسی» در سال 329 هجری قمری در روستای «پاژ» در شهرستان طوس خراسان متولد شد.