سفارش 37 میلیون سرنگ برای واکسن کووید-19

روند تهیه واکسن کووید-19 در کانادا در حال پیشرفت است و دولت فدرال 37 میلیون سرنگ برای آینده سفارش داده

Read more

اولین تست انسانی واکسن کووید 19 در پاییز

اولین واکسن کووید 19 کانادا به احتمال زیاد پاییز امسال بر روی انسان مورد آزمایش قرار می گیرد. تیمی از

Read more