• برابر با : Monday - 14 June - 2021

رستوران_های_زنجیره ای_Louis

07می
بازگشایی تدریجی رستوران های کبک

بازگشایی تدریجی رستوران های کبک

با تکیه بر تجربیات هفته گذشته در رستوران های Chez Ashton در کبک و Chez Ben درگرانبی، این بار هم یکی دیگر از رستوران ها تصمیم به باز کردن درهای خود کرده است.  یکی از رستوران های زنجیره ای Louis به زودی در شربروک شروع به فعالیت می کند. صاحب رستوران Louis در مصاحبه با […]