• برابر با : Monday - 21 June - 2021

رابط_مغز_و_رایانه

03ژانویه
دست و بازوهای رباتیک به کمک افراد كم‌توان می‌آيند

دست و بازوهای رباتیک به کمک افراد كم‌توان می‌آيند

با كاشتن الکترودهایی در مغز می‌توان دست و بازوهای رباتیک را کنترل کرد   یک فرد كم‌توان چهار اندام با استفاده از بازوهای مصنوعی رباتیک خود می‌تواند غذا بخورد. این بازوها توسط الکترودهایی کنترل می‌شوند که در مغز وی کار گذاشته شده است. در این ویدئو مشاهده می‌كنيد که فرد كم‌توان با کمک دو بازوی […]