• برابر با : Monday - 21 June - 2021

رئیس_جمهوری_آمریکا

06آوریل
۴۰ هزار دلار برای موی جورج واشنگتن

۴۰ هزار دلار برای موی جورج واشنگتن

رشته‌های نازک موی سر یکی از بنیانگذاران آمریکا، در حراجی «لیلند» به قیمت بیش از ۳۹  هزار دلار فروخته شد. مزايده برای این رشته‌های مو از هزار دلار شروع شد و ۴۵ بار افزایش یافت.