• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

درخواست_کانادا_از_خطوط_هوایی-خارجی_در_باز_گرداندن_شهروندانش

10می
کانادا از خطوط هوایی خارجی کمک می طلبد

کانادا از خطوط هوایی خارجی کمک می طلبد

کانادا از خطوط هوایی خارجی در بازگرداندن شهروندانش به خانه کمک می طلبد. کانادا از خطوط هوایی دیگر کشورها می خواهد در بازگرداندن هزاران کانادایی را که در مناطق و جزایر دور افتاده، کوهستانی و کشورهای تحت قرنطینه گرفتار شده اند و کانادا به دلیل همه گیری کرونا ویروس نمی تواند به آن ها دسترسی […]