• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

دانش_آموزان_انتاریو

20ژوئن
گزینه های روی میز برای دانش آموزان انتاریو

گزینه های روی میز برای دانش آموزان انتاریو

نخست وزیر داگ فورد در جلسه توجیهی روزانه خود اظهار داشت که این استان برای بازگشت به کلاس سه برنامه عملی دارد. این گزینه ها شامل یادگیری بصورت منظم در کلاس همراه با پروتکل های بهداشتی، یادگیری در خانه،یا ترکیبی از هر دو؛ جلسات درون کلاسی که ۱۵ دانش آموز در روزها یا هفته های […]