• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

خانواده

01ژوئن
۱ژوئن روز جهانی والدین

۱ژوئن روز جهانی والدین

والدین با هر رنگ، نژاد، مذهب، فرهنگ و ملیت، در همه نقاط جهان اولین سرپرستان و مربیان کودکان به شمار می‌روند که شادی را برای آن‌ها به ارمغان آورده و امکانات زندگی را مهیا می‌کنند. آن‌ها ارکان هر خانواده و بنیان‌گذار جوامع هستند.