• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

خانه_بدوش

28ژانویه
دادگاه کبک به نفع خانه به دوشان حکم داد

دادگاه کبک به نفع خانه به دوشان حکم داد

به دستور این دادگاه، افراد بی خانمان از مقررات منع آمد و شد مستثنی هستند این حکم در حالی صادر شده است که چند روز پیش پیکر بی جان مردی بی‌خانمان در داخل توالت سیاری در نزدیکی پناهگاه بی خانمان‌ها پیدا شده بود.