• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

حقوق_کارگران

01می
۱ می روز جهانی کارگر

۱ می روز جهانی کارگر

سابقه بزرگداشت «روز جهانی کارگر» به تلاش در پیشبرد و حمایت از حقوق کارگران در کشورهای صنعتی اروپا و آمریکا در اواخر قرن ۱۹ و مخالفت های سازمان یافته با این تلاش ها باز می گردد.