• برابر با : Thursday - 9 December - 2021

حس_خوب

02مارس
از دیگران تعریف بکنید تا حالتان بهتر شود

از دیگران تعریف بکنید تا حالتان بهتر شود

آخرین باری که  شخصی از شما تعریف کرد را به خاطر می آورید؟! یک تعریف واقعی نه فقط برای این که سر صحبت را با شما باز کند. آیا به خاطر می آورید چه زمان و چه کسی از شما قدر دانی کرد و باعث شد حالتان خوب شود؟