• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

جذب_معلم_فرانسه_زبان_در_بریتیش_کلمبیا

08مارس
تدبیر در استخدام و جذب معلمان فرانسه زبان

تدبیر در استخدام و جذب معلمان فرانسه زبان

زبان فرانسه و انگلیسی جزء جدا نشدنی از فرهنگ کانادا هستند. دولت کانادا معتقد است کودکان باید فرصتی برای رشد و شکوفایی و تفریح در یکی از این زبان ها یا هر دو را در مدرسه داشته باشند. بنابراین تدبیری در جذب و استخدام معلمان زبان فرانسه اتخاذ کرده است. در سالهای اخیر، کمبود جدی […]