• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

جابجایی_در_کابینه_فرانسوا_لوگو

23ژوئن
فرانسوا لوگو ورق ها را بر زد

فرانسوا لوگو ورق ها را بر زد

نخست وزیر فرانسوا لوگو، کارت های خود را جابجا کرد، بدون اینکه کارت جدیدی وارد دولت خود کند. روز دوشنبه، فرانسوا لوگو تغییراتی در ساختار دولت خود داد و ۶ وزیر خود را جابجا کرد. فرانسوا لوگو این هفته روز دوشنبه تغییراتی در ساختار کابینه خود داد. این تغییرات در حالی صورت گرفت که طبق […]